ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

معرفی ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی یا demonstrative pronouns همان طور که از اسم شان پیداست برای اشاره به چیزی یا در برخی موارد به شخصی استفاده می شوند. این ضمایر اشاره زبان انگلیسی شاملthis  (اشاره به چیز فرد نزدیک)، (that (اشاره به چیز مفرد دور)، these (اشاره به چیز های نزدیک ) و those (اشاره …

معرفی ضمایر اشاره در زبان انگلیسی Read More »